You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Jūrmalas Ebreju Kopienas Sinagoga

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
Mēs, Jūrmalas Ebreju biedrība (reģistrācijas Nr.40008106411) un Jūrmalas Ebreju draudze (reģistrācijas
Nr.50801052731) (turpmāk – “Mēs”), apzināmies, cik nozīmīga ir visu iesaistīto personu privātuma aizsardzība, īpaši ņemot vērā, ka Mūsu rīcībā ir dati par iesaistīto personu reliģisko un etnisko piederību. (Vispārīgā datu aizsardzības regula, spēkā ar 2018. gada 25. maiju (turpmāk tekstā Vispārīgā datu aizsardzības regula), 9.panta 2.punkta (d) apakšpunkts.) Mēs rūpējamies par to, lai personu dati būtu pasargāti.
Šīs politikas mērķis ir informēt un sniegt skaidrojumu par to, kā Mēs aizsargājam savā rīcībā nonākušos personu datus, kādā veidā un kādiem mērķiem dati tiek apstrādāti, kā arī iepazīstināt ar datu subjektu tiesībām un pienākumiem. Apstrādājot personas datus, Mēs ievērojam Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus un atbildīgo institūciju izdotos saistošos norādījumus un noteikumus.
2. KĀ MĒS IEGŪSTAM PERSONAS DATUS?
Informācija, ko iegūstam par personu ir atkarīga no sadarbības veida. Pamatā personas datus saņemam šādos veidos:
- Datu subjekts Mums sniedz savus personas datus;
- Mēs saņemam datus no citiem avotiem, piemēram, ja piedalāties kādā no Mūsu rīkotajiem pasākumiem, kura laikā var tikt uzņemti fotoattēli vai veikts video attēla ieraksts, par ko iepriekš sniegta informācija.
3. KĀDUS PERSONAS DATUS MĒS IEGŪSTAM?
Atkarībā no sadarbības vai saziņas veida personas datu veidi var atšķirties. Vispārīgi personas datu veidus iedalām šādās kategorijās: personas pamatdati (personu identificējošie dati, tai skaitā, kontaktu un komunikācijas dati, piekrišanu dati, personas vizuālie dati (foto, video u.tml.), personas dokumentu dati u.c.), bērnu dati (dati par biedru nepilngadīgām personām), dati par personas reliģisko un etnisko piederību (atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 9.panta 2.punkta (d) apakšpunktam).
4. KĀ MĒS IZMANTOJAM PERSONAS DATUS?
Mēs apstrādājam Personas datus, lai nodrošinātu Mūsu locekļu reģistru, lai nodrošinātu pasākumu organizēšanu un citas ar Mūsu darbību saistītās aktivitātes.
Personas datu drošības nolūkos, lai izvairītos no atkārtotas identifikācijas, dodam priekšroku anonimizētai datu apstrādei. Tomēr sadarbības vai pasākuma būtība bieži vien rada nepieciešamību apstrādāt identificējamas personas personas datus.
Mēs apstrādājam personas datus tikai konkrētiem un nepieciešamiem mērķiem, pamatojoties uz noteiktiem tiesiskiem pamatiem, tai skaitā, Mūsu leģitīmām interesēm, piemēram: pakalpojumu nodrošināšanai, viedokļu noskaidrošanai, pieteikto jautājumu risināšanai, komunikācijai ar Mūsu locekļiem vai locekļu kandidātiem, saistošo normatīvo aktu izpildei, Mūsu pakalpojumu, informācijas, darbinieku, Mūsu locekļu un apmeklētāju drošībai, prettiesisku vai citādu apdraudējumu novēršanai, noziedzīgu nodarījumu atklāšanas sekmēšanai objektos un tiem piegulošā teritorijā, tai skaitā, informācijas sistēmās, grāmatvedības/ finanšu un nodokļu pārvaldībā.
Jebkurā no minētajiem gadījumiem personas datus apstrādājam tikai tādā mērā, kā to pieļauj konkrētais apstrādes mērķis.
5. KĀ MĒS AIZSARGĀJAM PERSONAS DATUS?
Fizisku personu interešu aizsardzības nolūkos nepārtraukti attīstām savus drošības procesus un pasākumus. Šādi drošības pasākumi ietver personāla, informācijas un tehnisko resursu, IT infrastruktūras, iekšējo un publisko tīklu, kā arī Mūsu ēku aizsardzību. Šo pasākumu ietvaros nodrošinām atbilstošu informācijas aizsardzības līmeni, lai nepieļautu neautorizētu piekļuvi personas datiem.
6. KAM MĒS VARAM SNIEGT PERSONAS DATUS?
Personu datu apmaiņa var būt nepieciešama atsevišķos gadījumos, kad tam ir konkrēts mērķis, piemēram, Mums var rasties nepieciešamība sniegt personas datus šādām datu saņēmēju kategorijām:
1. Valsts institūcijām, piemēram Valsts ieņēmumu dienestam informāciju par draudzes locekļu veiktajiem
ziedojumiem vai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram par draudzes valdes locekļiem,
2. Katram individuāli pēc viņa personīga pieprasījuma – pašam par sevi vai par citu personu uz pilnvaras
pamata,
3. Sadarbības partneriem, ar kuriem ir noslēgts līgums un vienošanās par personu datu apstrādi, piemēram
piegādes nodrošināšanai (kurjeri, pasts, u.tml.).
Apstrādājam arī anonimizētus datus, kas nav saistīti ar specifisku fizisku personu un nedod iespēju identificēt datu subjektu. Šādi dati var tik izmantoti citiem mērķiem un nodoti citām personām.
Mēs nodrošinām personas datu konfidencialitāti, veicot drošības pasākumus atbilstoši normatīvajos aktos
noteiktajam.

7. CIK ILGI MĒS GLABĀJAM DATUS?
Personas datus glabājam tikai tik ilgi, cik nepieciešams, lai sasniegtu šajā Privātuma politikā noteiktos mērķus, ja vien ilgāka to glabāšana nav noteikta vai atļauta ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem.
Anonimizētu datu glabāšanai tiešā veidā ierobežojumi nav piemērojami, taču arī tos glabājam tikai nepieciešamajā apjomā un ilgumā.
8. KĀDAS IR DATU SUBJEKTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI?
Datu subjektam ir tiesības:
• iepazīties ar informāciju, kādu Mēs par viņu glabājam, ciktāl tas nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem un
nepamatoti neskar citu personu tiesības; informāciju par sevi var iegūt jebkurā Mūsu nodrošinātajā veidā,
kas dod iespēju identificēt personu;
• pieprasīt piekļuvi saviem datiem, to labošanu vai nepieciešamības gadījumā papildināšanu, dzēšanu
(tiesības “tikt aizmirstam”), apstrādes ierobežošanu, vai iebilst pret to apstrādi normatīvajos aktos
noteiktajos gadījumos, kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Izvēloties saņemt informāciju par sevi attālināti,
piemēram, pa pastu, e-pastu, uz citu adresi vai tml., iesniedzējs ir atbildīgs par izvēlētā saņemšanas veida
drošumu un personu, kas darbojas iesniedzēja vārdā, rīcību.
• pieprasīt apstrādē esošo personas datu kopiju, ja tas nelabvēlīgi neietekmē citu personu tiesības un brīvības.
• jebkurā brīdī atsaukt sevis sniegtās piekrišanas. Piekrišanu sniegšana vai atsaukums ir personas brīva izvēle
un tas neuzliek obligātus papildu pienākumus. Tomēr, ja persona nolemj atsaukt kādu no sniegtajām
piekrišanām, jāņem vērā, ka ar konkrēto piekrišanu saistītā datu apstrāde vairs netiks nodrošināta un var
vairs nebūt pieejamas iespējas iepriekšējā apmērā. Šāds atsaukums neietekmē datu apstrādes, kas veikta
līdz atsaukumam, likumīgumu.
• sazināties ar Mums un uzraudzības iestādēm par datu apstrādes jautājumiem. Ja nepieciešams atbalsts
plašākai informācijas saņemšanai par šo privātuma politiku, datu apstrādes aspektiem vai piemērojamiem
datu aizsardzības normatīvajiem aktiem, aicinām vērsties pie Mums, lai varam izskatīt radušos jautājumu
un sniegt atbildi. Jebkurā gadījumā fiziskai personai vienmēr ir tiesības iesniegt sūdzību arī Datu valsts
inspekcijā.
Mūsu datu subjektu iesniegumus izskatām bez maksas. Iesnieguma izskatīšana var tikt atteikta vai par to var tik piemērota samērīga samaksa, ja iesniegums acīmredzami ir nepamatots vai citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. Iesniegumu var iesniegt klātienē vai attālināti, nodrošinot iespēju sevi identificēt kā konkrētu personas datu subjektu.
Datu subjektam ir pienākums:
• saprātīgā laika periodā sniegt Mums informāciju par izmaiņām sniegtajos datos. Mums ir svarīgi, ka Mūsu
rīcībā ir patiesa un aktuāla informācija.
• nepieciešamības gadījumā sniegt papildu informāciju. Saziņas un sadarbības ietvaros varam lūgt sniegt
papildu informāciju, lai pārliecinātos, ka saziņa vai sadarbība notiek ar noteiktu fizisku personu.
• iepazīties ar šo Privātuma politiku.
9. KĀ AR MUMS SAZINĀTIES?
Jebkādu jautājumu vai neskaidrību gadījumā saistībā ar šo Privātuma politiku vai personas datu apstrādi, aicinām ar Mums sazināties, izmantojot zemāk norādīto kontaktinformāciju.
Jūrmalas Ebreju biedrība, adrese: Bulduru prospekts 33, Jūrmala, LV-2010, vai Jūrmalas Ebreju draudze, adrese:
Bulduru prospekts 33 k-3 - 1, Jūrmala, LV-2010;
kontakttālrunis: +37126886502; e-pasts:info@jewrmala.lv